Анализ на нормативните несъответствия при катастрофата с влака за Кардам

ПРИЧИНА ЗА ПОЖАРА И СМЪРТТА НА НЕВИННИ ХОРА В ТОЗИ ВЛАК СА СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ / Министерство на Транспорта – МТ/ :

А. ТВЪРДЕНИЯ – НОРМАТИВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПО ЗЗБУТ.

Работодателят не е удовлетворил нормативните изисквания към неговата дейност съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЗБУТ, с което не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ на заетите лица и на всички останали лица /пътниците във влак № 8/, които по друг повод се намират във/в близост до пътническите вагони на влака.

Б. ДОКАЗАТЕЛСТВА НА ТВЪРДЕНИЯТА.

1. Работодателят не е удовлетворил нормативните изисквания по чл. 16, ал. 1, точки 1, 3, 5 и 7 от ЗЗБУТ спрямо заетите лица и пътниците / другите лица /, както следва:
/1/. Не е изготвена пълноценна Оценка на риска /ОР/ за здравето и безопасността на заетите лица във влака, която да обхване работните процеси и оборудване за транспортиране на пътниците, работните места на заетите лица в пътническите вагони, организацията на труда при транспортиране на пътниците и други странични фактори;
/2/. Не са планирани подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената ОР, а когато това не е възможно, да се осигури защита на работещите и на пътниците;
/3/. Не е създадена необходимата организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на планираните мерки;
/4/. До местата със сериозна опасност за здравето и живота са допуснати лица, които не са подходящо обучени и инструктирани;

2. Събитието с влака за Кардам е в резултат на цялостна некомпетентност и безотговорност на Работодателя, следващо и от престъпно несъответствие с чл. 20, ал. 1, точки 1 и 2 на ЗЗБУТ в резултат на което не са предотвратени вредните последици в случай на извънредни обстоятелства:
/1/ Не е осигурена организация за действия по ликвидиране на опасностите, първа помощ, противопожарна охрана /ППО/ и условия за евакуация на заетите лица и пътниците;
/2/ Не са определени заети лица, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите;

3. Работодателят не е осигурил възможности на работещите и пътниците в случай на сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота им и когато не могат да се свържат с прекия си ръководител, да предприемат действия в съответствие със своите познания и с наличните технически средства, за да предотвратят последствията от тази опасност, което представлява несъответстние с изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗЗБУТ.

4. Несъответствия с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. – в сила от 04.11.2004 г, изм. и доп., бр. 88 от 08.10.2004 г, в сила от 05.11.2004 г, изм. доп. ДВ, бр. 40/2008 г.) както следва:
/4.1/ Работодателят /МТ / не е осигурил работни помещения /пътнически вагони/ и работни места /пътнически купета/, които да осигуряват ЗБУТ и опазване здравето на работещите и пътниците, в резултат на което възниква пожар, което е несъответствие с гл. 4, Раздел I, чл. 16 на Наредба 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.);
/4.2/ Работодателят не е осигурил подове, стени и тавани, изработени от материали, които да са съобразени с изискванията за пожарна безопасност, което е несъответствие с гл. I., Раздел II, чл. 29 от Наредба 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.);
/4.3/ Работодателя не е установил съответствие между работната среда, трудовия процес/транспортирането на пътниците/ и използваното работно оборудване с нормите и изискванията за ЗБР чрез методите и формите за извършване на оценката на риска, което е несъответствие с гл. VII, чл 217, ал. 1 на Наредба 7(Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.).

5. Несъответствия относно ППО както следва:
/5.1/ Не е разработен, утвърден и актуализиран ежегодно от работодателя План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, съдържащ противопожарните съоръжения, профилактични мерки за предотвратяване на аварии, предвиждащи методи за проучване на възможните аварийни ситуации, средства за защита и за долекарска медицинска помощ, разпределение на задълженията между отделните лица, участващи в ликвидирането на аварията и взаимодействието им, съгласно чл. 248 и чл. 250 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.).
/5.2/ Длъжностните лица не са запознати с Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии /срещу подпис/, което е несъответствие с чл. 248, ал. 5 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.).
/5.3/ Не е организирано проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидено в Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, или е извършено непълноценно съгласно чл. 251, ал. 2 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и резултатът е неадекватно поведение на персонала във влака.
/5.4/ Не са поставени съответните знаци за пожарна опасност във влака, съгласно чл. 200, ал. 1 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 1968 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.).

6. Несъответствия относно електробезопасността както следва:
/6.1/ Не са извършени качествени измервания, които да доказват ефективността на защитните мероприятия срещу поражения от електрически ток съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 197 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.);
/6.2/ Не е доказано нормативно съответствие чрез измерване на параметъра импеданс на контура “фаза – защитен проводник” и заземителната инсталация, отразено в протокол съгласно чл. 197 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и във връзка с чл.226 и 228 от Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
/6.3/ Не е съставено техническо досие на заземителната уредба, съдържащо документите, които са съставени при нейното изграждане и въвеждане в експлоатация, документите за извършените ремонти и изменения, резултатите от проверките за състоянието на заземителната уредба и мерките за отстраняване на установените несъответствия съгласно чл. 259, ал. 1 от Наредба № 16 -116 от 08.02.2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26 от 2008 г);
/6.4/ Не са извършени качествени измервания на импеданса “фаза-защитен проводник” (или “фаза- проводник PEN”) периодичността, на които се определя: (1) в проекта за електрическа уредба; (2) във вътрешни инструкции, които отразяват специфични особености и след основен ремонт на уредбите; (3) от енергетика, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 267, ал. 2 от Наредба № 16 -166 от 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26 от 2008 г.);
/6.5/ Не се предава и приема с адекватна вътрешна инструкция, утвърдена от работодателя, дежурството в смяна съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.); чл. 49 от Правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ бр. 21 от 2005 г.);
/6.6/ Не се определят с вътрешна инструкция мерките за безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения за конкретно работно място/ мястото на пътника, като се вземат под внимание видът и състоянието на съоръженията, условията и средата, при които функционират, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.);
/6.7/ Не се определя с качествена вътрешна инструкция периодичността на обходите и обемът на прегледите за работното място и не се вземат под внимание видът и състоянието на съоръженията, условията и средата, при които работят, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 отНаредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.); чл. 54, ал. 2 от Правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ бр. 21 от 2005 г.);
/6.8/ Не е осигурено компетентно сервизно обслужване и ремонт на електрообзавеждането съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 67, т.1,2 и чл. 69 във връзка с чл. 245 от Правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ бр. 21 от 2005 г.);
/6.9/ Не е сигурено съответствие на наличната електрическа инсталация с условията на експлоатация съгласно чл. 200, ал. 1, т. 1 отНаредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 1765, от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.);
/6.10/ Не е създадена организация за извършване на огледи и почистване от прах и замърсяване на разпределителните уредби и др. с периодика най-малко един път на три месеца, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 168 от Наредба № 16 -166 от 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26 от 2008 г.);
/6.11/ Не са разработени електрическите съоръжения и инсталации така, че да не се допуска риск от злополуки, причинени от директен и индиректен допир съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.);
/6.12/ Не са разработени и утвърдени от работодателя графици за ремонти на електрически съоръжения, съгласно чл. 202, ал. 1 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.).

7. Несъответствията относно Оценка на риска са както следва:
/7.1/ Не е извършена компетентна оценка на риска за ЗБУТ, която е с обхват всички работни процеси и работно оборудване, помещения, работни места, организация на труда и други странични фактори, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и чл. 4 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска от МТСП и МЗ (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.2/ Не са планирани от работодателя ефективни мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената ОПР, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ; чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.3/ Не са обхванати всички аспекти на дейността по транспортиране на пътниците във влака /пожаробезопасност/, съгласно чл. 12 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.4/ Не са включени всички етапи на оценката на риска, т.е. не са класифицирани трудовите дейности по транспортиране на пътниците, длъжностите, които ги изпълняват и пътниците /другите лица/ и не са идентифицирани опасностите при различните дейности по транспортиране на пътниците, съгласно чл. 14, т. 1 и т. 2 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.5/ Не са обхванати всички работни помещения и работни места/ пътнически места в
ОПР/, съгласно чл.16, ал. 1, т.1 от ЗЗБУТ и чл. 4 във връзка с чл. 12 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г);

8. Несъответствията относно инструктажи и обучение по ЗБУТ на персонала са както следва:
/8.1/ Не са разработени и утвърдени ефективни Правила за осигуряване на ЗБР, съгласно чл. 277 от КТ;
/8.2/ Не е създадена компетентна организация за цялостно прилагане на Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана / БХТПО / на МТСП и МЗ (ДВ бр. 44 от 1996 г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 (ДВ бр. 44 от 1996 г.);
/8.3/ Не е осигурена за длъжностните лица, обслужващи влака ефективно обучение по БХТПО съгласно §1. на Наредба № 3 от 14. 05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;
/8.4/ Не са осигурени условия за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на заетите лица за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие съгласно чл. 228а от КТ;

В. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОМЕНТАР

#  Основен субект на задължението във връзка със ЗБУТ е РАБОТОДАТЕЛЯТ, КОЙТО В СЛУЧАЯ Е МИНИСТЪРЪТ НА ТРАНСПОРТА И РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА СЪОТВЕТНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА спрямо длъжностните лица във влака и пътниците, които са обект на основната дейност на ж.п. транспорта . Тези задължения са обединени в следните групи както следва:

I. Задълженията за осигуряване на ЗБУТ са съгласно чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 275, ал. 1 от КТ и са основни задължения по трудовото правоотношение в съответствие с чл. 14 на ЗЗБУТ; съгласно чл. 124 във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 от КТ и е доразвито в чл. 127, ал. 1 от КТ и чл. 14 на ЗЗБУТ.

II. Задължението на работодателя за осигуряване на ЗЗБУТ е независимо от изпълнението на насрещните задължения на заетото лице, не е налице само частноправен характер на събитието, т. е. това задължение е съотносимо със закриляни интереси с голяма ценност /здравето и работоспособността на заетите лица и другите заинтересовани лица/, поради което има публичен характер спрямо държавата. За неговото нарушение се носи административно наказателна отговорност по чл. 413, ал. 2 от КТ, а конкретния случай е в обхвата на наказателната отговорност и за Работодателя.

III. Предоставяне на информация относно ЗБУТ на заетите лица и други заинтересовани лица, каквито в случая са и пътниците съгласно чл. 127, ал. 1, т. 5 и чл. 305, ал. 2 от КТ и чл. 19 от ЗЗБУТ от момента на започване на работа, а за пътниците от момента на влизане в транспортното средство.

#  Министърът на транспорта и упълномощеният ръководител на структурното организационно звено, управляващо БДЖ, изцяло са отговорни за пожара във влака и носят наказателна отговорност за смъртта на пътниците. В гр. Плевен започна процес не срещу действително отговорните лица, а само срещу низшия длъжностен персонал, което е тотално нарушаване на правото и морала, както спрямо нелепо и мъчително загиналите, а и срещу всеки пътуващ с български обществен транспорт.

Изработил: Експерт по ЗБР към Делфи Груп ЕООД : В. Величкова.
Утвърдил:  Управител Делфи Груп ЕООД: Вл. Р. Йорданов

гр. София
16.06.2009 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *