Архив на: webmaster

Анализ на нормативните несъответствия при катастрофата с влака за Кардам

ПРИЧИНА ЗА ПОЖАРА И СМЪРТТА НА НЕВИННИ ХОРА В ТОЗИ ВЛАК СА СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ / Министерство на Транспорта – МТ/ :

А. ТВЪРДЕНИЯ – НОРМАТИВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПО ЗЗБУТ.

Работодателят не е удовлетворил нормативните изисквания към неговата дейност съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЗБУТ, с което не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ на заетите лица и на всички останали лица /пътниците във влак № 8/, които по друг повод се намират във/в близост до пътническите вагони на влака.

Б. ДОКАЗАТЕЛСТВА НА ТВЪРДЕНИЯТА.

1. Работодателят не е удовлетворил нормативните изисквания по чл. 16, ал. 1, точки 1, 3, 5 и 7 от ЗЗБУТ спрямо заетите лица и пътниците / другите лица /, както следва:
/1/. Не е изготвена пълноценна Оценка на риска /ОР/ за здравето и безопасността на заетите лица във влака, която да обхване работните процеси и оборудване за транспортиране на пътниците, работните места на заетите лица в пътническите вагони, организацията на труда при транспортиране на пътниците и други странични фактори;
/2/. Не са планирани подходящи мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената ОР, а когато това не е възможно, да се осигури защита на работещите и на пътниците;
/3/. Не е създадена необходимата организация за осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнението на планираните мерки;
/4/. До местата със сериозна опасност за здравето и живота са допуснати лица, които не са подходящо обучени и инструктирани;

2. Събитието с влака за Кардам е в резултат на цялостна некомпетентност и безотговорност на Работодателя, следващо и от престъпно несъответствие с чл. 20, ал. 1, точки 1 и 2 на ЗЗБУТ в резултат на което не са предотвратени вредните последици в случай на извънредни обстоятелства:
/1/ Не е осигурена организация за действия по ликвидиране на опасностите, първа помощ, противопожарна охрана /ППО/ и условия за евакуация на заетите лица и пътниците;
/2/ Не са определени заети лица, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите;

3. Работодателят не е осигурил възможности на работещите и пътниците в случай на сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота им и когато не могат да се свържат с прекия си ръководител, да предприемат действия в съответствие със своите познания и с наличните технически средства, за да предотвратят последствията от тази опасност, което представлява несъответстние с изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗЗБУТ.

4. Несъответствия с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. – в сила от 04.11.2004 г, изм. и доп., бр. 88 от 08.10.2004 г, в сила от 05.11.2004 г, изм. доп. ДВ, бр. 40/2008 г.) както следва:
/4.1/ Работодателят /МТ / не е осигурил работни помещения /пътнически вагони/ и работни места /пътнически купета/, които да осигуряват ЗБУТ и опазване здравето на работещите и пътниците, в резултат на което възниква пожар, което е несъответствие с гл. 4, Раздел I, чл. 16 на Наредба 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.);
/4.2/ Работодателят не е осигурил подове, стени и тавани, изработени от материали, които да са съобразени с изискванията за пожарна безопасност, което е несъответствие с гл. I., Раздел II, чл. 29 от Наредба 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.);
/4.3/ Работодателя не е установил съответствие между работната среда, трудовия процес/транспортирането на пътниците/ и използваното работно оборудване с нормите и изискванията за ЗБР чрез методите и формите за извършване на оценката на риска, което е несъответствие с гл. VII, чл 217, ал. 1 на Наредба 7(Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.).

5. Несъответствия относно ППО както следва:
/5.1/ Не е разработен, утвърден и актуализиран ежегодно от работодателя План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, съдържащ противопожарните съоръжения, профилактични мерки за предотвратяване на аварии, предвиждащи методи за проучване на възможните аварийни ситуации, средства за защита и за долекарска медицинска помощ, разпределение на задълженията между отделните лица, участващи в ликвидирането на аварията и взаимодействието им, съгласно чл. 248 и чл. 250 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм. и доп.).
/5.2/ Длъжностните лица не са запознати с Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии /срещу подпис/, което е несъответствие с чл. 248, ал. 5 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.).
/5.3/ Не е организирано проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидено в Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, или е извършено непълноценно съгласно чл. 251, ал. 2 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и резултатът е неадекватно поведение на персонала във влака.
/5.4/ Не са поставени съответните знаци за пожарна опасност във влака, съгласно чл. 200, ал. 1 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 1968 от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.).

6. Несъответствия относно електробезопасността както следва:
/6.1/ Не са извършени качествени измервания, които да доказват ефективността на защитните мероприятия срещу поражения от електрически ток съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 197 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.);
/6.2/ Не е доказано нормативно съответствие чрез измерване на параметъра импеданс на контура “фаза – защитен проводник” и заземителната инсталация, отразено в протокол съгласно чл. 197 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и във връзка с чл.226 и 228 от Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
/6.3/ Не е съставено техническо досие на заземителната уредба, съдържащо документите, които са съставени при нейното изграждане и въвеждане в експлоатация, документите за извършените ремонти и изменения, резултатите от проверките за състоянието на заземителната уредба и мерките за отстраняване на установените несъответствия съгласно чл. 259, ал. 1 от Наредба № 16 -116 от 08.02.2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26 от 2008 г);
/6.4/ Не са извършени качествени измервания на импеданса “фаза-защитен проводник” (или “фаза- проводник PEN”) периодичността, на които се определя: (1) в проекта за електрическа уредба; (2) във вътрешни инструкции, които отразяват специфични особености и след основен ремонт на уредбите; (3) от енергетика, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 267, ал. 2 от Наредба № 16 -166 от 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26 от 2008 г.);
/6.5/ Не се предава и приема с адекватна вътрешна инструкция, утвърдена от работодателя, дежурството в смяна съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.); чл. 49 от Правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ бр. 21 от 2005 г.);
/6.6/ Не се определят с вътрешна инструкция мерките за безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения за конкретно работно място/ мястото на пътника, като се вземат под внимание видът и състоянието на съоръженията, условията и средата, при които функционират, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.);
/6.7/ Не се определя с качествена вътрешна инструкция периодичността на обходите и обемът на прегледите за работното място и не се вземат под внимание видът и състоянието на съоръженията, условията и средата, при които работят, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 отНаредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.); чл. 54, ал. 2 от Правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ бр. 21 от 2005 г.);
/6.8/ Не е осигурено компетентно сервизно обслужване и ремонт на електрообзавеждането съгласно чл. 200, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 67, т.1,2 и чл. 69 във връзка с чл. 245 от Правилник за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ бр. 21 от 2005 г.);
/6.9/ Не е сигурено съответствие на наличната електрическа инсталация с условията на експлоатация съгласно чл. 200, ал. 1, т. 1 отНаредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 1765, от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.);
/6.10/ Не е създадена организация за извършване на огледи и почистване от прах и замърсяване на разпределителните уредби и др. с периодика най-малко един път на три месеца, съгласно чл. 200, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.) и чл. 168 от Наредба № 16 -166 от 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26 от 2008 г.);
/6.11/ Не са разработени електрическите съоръжения и инсталации така, че да не се допуска риск от злополуки, причинени от директен и индиректен допир съгласно чл. 46, ал. 1 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.);
/6.12/ Не са разработени и утвърдени от работодателя графици за ремонти на електрически съоръжения, съгласно чл. 202, ал. 1 от Наредба № 7 (Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г. и изм.).

7. Несъответствията относно Оценка на риска са както следва:
/7.1/ Не е извършена компетентна оценка на риска за ЗБУТ, която е с обхват всички работни процеси и работно оборудване, помещения, работни места, организация на труда и други странични фактори, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и чл. 4 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска от МТСП и МЗ (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.2/ Не са планирани от работодателя ефективни мерки за предотвратяване на риска в съответствие с направената ОПР, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗЗБУТ; чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.3/ Не са обхванати всички аспекти на дейността по транспортиране на пътниците във влака /пожаробезопасност/, съгласно чл. 12 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.4/ Не са включени всички етапи на оценката на риска, т.е. не са класифицирани трудовите дейности по транспортиране на пътниците, длъжностите, които ги изпълняват и пътниците /другите лица/ и не са идентифицирани опасностите при различните дейности по транспортиране на пътниците, съгласно чл. 14, т. 1 и т. 2 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г.);
/7.5/ Не са обхванати всички работни помещения и работни места/ пътнически места в
ОПР/, съгласно чл.16, ал. 1, т.1 от ЗЗБУТ и чл. 4 във връзка с чл. 12 от Наредба № 5 (ДВ бр. 47 от 1999 г);

8. Несъответствията относно инструктажи и обучение по ЗБУТ на персонала са както следва:
/8.1/ Не са разработени и утвърдени ефективни Правила за осигуряване на ЗБР, съгласно чл. 277 от КТ;
/8.2/ Не е създадена компетентна организация за цялостно прилагане на Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана / БХТПО / на МТСП и МЗ (ДВ бр. 44 от 1996 г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 (ДВ бр. 44 от 1996 г.);
/8.3/ Не е осигурена за длъжностните лица, обслужващи влака ефективно обучение по БХТПО съгласно §1. на Наредба № 3 от 14. 05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;
/8.4/ Не са осигурени условия за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на заетите лица за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие съгласно чл. 228а от КТ;

В. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОМЕНТАР

#  Основен субект на задължението във връзка със ЗБУТ е РАБОТОДАТЕЛЯТ, КОЙТО В СЛУЧАЯ Е МИНИСТЪРЪТ НА ТРАНСПОРТА И РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА СЪОТВЕТНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА спрямо длъжностните лица във влака и пътниците, които са обект на основната дейност на ж.п. транспорта . Тези задължения са обединени в следните групи както следва:

I. Задълженията за осигуряване на ЗБУТ са съгласно чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 275, ал. 1 от КТ и са основни задължения по трудовото правоотношение в съответствие с чл. 14 на ЗЗБУТ; съгласно чл. 124 във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 от КТ и е доразвито в чл. 127, ал. 1 от КТ и чл. 14 на ЗЗБУТ.

II. Задължението на работодателя за осигуряване на ЗЗБУТ е независимо от изпълнението на насрещните задължения на заетото лице, не е налице само частноправен характер на събитието, т. е. това задължение е съотносимо със закриляни интереси с голяма ценност /здравето и работоспособността на заетите лица и другите заинтересовани лица/, поради което има публичен характер спрямо държавата. За неговото нарушение се носи административно наказателна отговорност по чл. 413, ал. 2 от КТ, а конкретния случай е в обхвата на наказателната отговорност и за Работодателя.

III. Предоставяне на информация относно ЗБУТ на заетите лица и други заинтересовани лица, каквито в случая са и пътниците съгласно чл. 127, ал. 1, т. 5 и чл. 305, ал. 2 от КТ и чл. 19 от ЗЗБУТ от момента на започване на работа, а за пътниците от момента на влизане в транспортното средство.

#  Министърът на транспорта и упълномощеният ръководител на структурното организационно звено, управляващо БДЖ, изцяло са отговорни за пожара във влака и носят наказателна отговорност за смъртта на пътниците. В гр. Плевен започна процес не срещу действително отговорните лица, а само срещу низшия длъжностен персонал, което е тотално нарушаване на правото и морала, както спрямо нелепо и мъчително загиналите, а и срещу всеки пътуващ с български обществен транспорт.

Изработил: Експерт по ЗБР към Делфи Груп ЕООД : В. Величкова.
Утвърдил:  Управител Делфи Груп ЕООД: Вл. Р. Йорданов

гр. София
16.06.2009 г.

За смелостта да се изправим пред истината и мислим по време на криза

10.01.2009 г.

Дори в условията на жестока финансова, икономическа, политическа, интелектуална, идеологическа, геополитическа и изобщо цивилизационна криза с мрачни прогнози политиците продължават да продават лъжлив оптимизъм с цел отклоняване вниманието на хората и манипулиране. Хората вярват на политиците, защото им говорят това, което искат да чуят, а не истината. Това мотивира нашето решение да нарушим гордото си и безполезно мълчание, започнало в годините на социализъм и продължило при рисковото общество с демагогско наименование демокрация. Животът на хората е застрашен, а телевизиите изобилстват от дебилни предавания, образованието е без стойност, здравеопазването е далеч от изискванията, храните са некачествени, въздухът е замърсен, управляват корумпирани непрофесионалисти, по изборите гласува стадо, което се продава за огризки. Обръщаме се към хората, съхранили човешки образ , но обградили се с гордост и болка, отвратени от агресивната дивотия и отхвърлящи случващото се в този живот. Значителна част от политиците демонстрират некомпетентност и неблагонадеждност и това състояние предопределя същността на политическата криза. Господства тотално недоверие в политиците и управляващите институции пропорционално на тяхната пълна деинтелектуализация като съвсем основателно мислещите хора вече предприемат действия за опазване обществото и семействата си. В България винаги е имало някаква криза, но сега внесената отвън създава нетърпима обстановка и това налага СИСТЕМЕН ПОДХОД при решаване на проблемите.

А Н А Л И З И   О Т Н О С Н О   К Р И З А Т А
Начало на анализа : идентифициране и анализиране на истината за настоящата обективна действителност в условията на криза и определяне на мерки за намаляване на нейното негативно влияние, които ще споделим с Вас.
Основни параметри на кризата : ВСЕОБХВАТНОСТ, ДЪЛГОСРОЧНОСТ, НЕИЗБЕЖНОСТ И ГОЛЯМА ТЕЖЕСТ(weight). Преодоляването на кризата е по успешно с хладнокръвие, ясна мисъл и мобилизиране на всички сили, което изисква адекватност и предполага изясняване на истината в оптимално време.

1. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗАТА
⧫ САЩ отдавна живеят на кредит , т.е. произвеждат 18% от световния брутен продукт, а консумират 40% през продължителен период от време. Сумарният им външен дълг е 50 трилиона долара при брутен продукт на страната от 10 трилиона долара, което означава сериозни затруднения при обслужване на дълга. Настоящият им облигационен заем е 1 трилион, а следващата година ще е двойно по-голям, което ги обрича на високи данъци за дълъг период от време. САЩ компенсират като пускат в действие печатницата за долари;
⧫ Издуха се огромни финансови балони при безкрайно малко реално икономическо покритие. Парите във финансовата икономика правеха нови пари по имагинерен и вълшебен начин, а стойността на реалната икономика необмислено се подценяваше;
⧫ ЕСТЕСТВЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА ИКОНОМИКАТА, ОСНОВАНА НА БЕЗКРАЕН И НЕКОНТРОЛИРАН РАСТЕЖ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НЕКОНТРОЛИРУЕМ ЧОВЕШКИ ПРИРАСТ СА ОГРАНИЧЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ПЛАНЕТАТА. Появи се необходимост елементите на цялото да си дойдат на мястото като се прилага принципът на превенция във всяка човешка дейност. Не е възможно да оцелеем в подготвения ни от политиците кораб, който се носи в бушуващия океан на кризата без планиране и контрол. И още по-невъзможно е това оцеляване, ако допуснем в този критичен момент политиците да обсебят всички ресурси, необходими за оцеляването ни и да избягат с тях на друг кораб, осигуряващ единствено тяхното спасение.

2. ОПИСАНИЕ НА КРИЗАТА
⧫ Кризата е системна, всеобхватна и повсеместна, ценностите се променят, създават се условия за хиперинфлация.
⧫ Функционирането на либералния капиталистически пазар се характеризира с проява на икономически циклични кризи с различна периодика като сегашната ще продължи около 20 години на 3 етапа :
→ възходящ: до началото на 2000 г.;
→ преходен: от 2000 г. до 2008 г. с характерни процеси на акумулиране през периода на освобождаване на натрупания капитал по пътя на неговото масово обезценяване;
→ рецесия /низходящ/ от 2009 г. – 2020 г., характерен с изчезване на фиктивния, имагинерен и необезпечен капитал и в конкретната криза срив на американската икономика с период не по-малко от 2013– 2017г. /най – ниска точка/, но като се вземат в пред вид определени фактори, годините на просветляване вероятно ще са около 2020 г.;
⧫ Финансовият капитализъм се опитва на всяка цена да поддържа модел на финансова система, в чийто рамки е получил власт и упорито продължава тази политика, независимо от задълбочаване на кризата. Неадекватните усилия на Американското правителство и Европейския съюз са напразни и отлагат неизбежното с цената на по-високи нива на кризата ВПОСЛЕДСТВИЕ. Европейските правителства национализират голяма част от финансовите институции, налагат ограничения върху банковите операции и наливат милиарди евро, без реформи, което не решава проблема, а осигурява спасяване на власт- имащите. Финансовите дупки са образували огромен финансов дефицит и никакви парични средства не са достатъчни да го компенсират. Финансовите спекуланти купуват евтини акции и ги препродават скъпо, което не създава материални или интелектуални ценности, а е спекулация и бандитско преразпределяне на богатства в полза на шепа ФИНАНСОВИ МОШЕНИЦИ. В този смисъл не се създава реална икономика, раздуват се големи финансови спекулативни балони, под които е пропаст, в която потъват трилионите спекулативни долари и финансовите пирамиди на Уолстрийт. Тези балони закономерно започнаха да се пукат и последва главоломно и неизбежно срутване в пропастта на паразитното.
⧫ САЩ се опитват да се измъкнат от кризата като намалят своя дълг чрез обезценяване капитала на цялото човечество и за сметка на Европа, Русия, Китай и останалите страни като упорито създават предпоставки за хиперинфлация.
⧫ Финансовата криза намалява възможностите за кредитиране, което води до спад в масовото потребление и съответно съкращаване на производството;

3. КОНКРЕТНИ ПРОГНОЗИ ЗА КРИЗАТА.

3.1. Промяна в посока намаляване цените на :
⧫ Недвижимости;
⧫ Автомобили;
⧫ Не продоволствени стоки;
⧫ Предстои срив на долара и през 2009 година светът ще търси замяната му ОТ ДРУГ ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ;
⧫ Обяснението за сегашния курс на долара е следното:
→ аномален е, защото американската икономика ще бъде в
по-продължителна рецесия от европейската икономика;
→ спекулативен е, защото спекулантите манипулират парите, за да ги опазят от пожара на предизвиканата от тях хиперинфлация;
→ представлява опит за стабилизиране на долара и употреба на световната финансова криза в своя полза / на САЩ /;
→ повишаване на долара при реалната обективна ситуация е зловещ сигнал на валутния пазар;
→ движението на доларите е в посока обратно към САЩ /никой не ги иска/;

3.2. Промяна в посока поскъпване на цените на:
⧫ Природни ресурси;
⧫ Продоволствени стоки;
⧫ Земя / българската е най – евтина в Европа /;

3.3. При хиперинфлация се акумулира рецесията и следва глобално аномално деструктуриране. Замазването на проблемите води до хиперинфлация, при която стойността на американските активи остава непроменена, а стремителния срив на долара обезценява неговата стойност спрямо другите валути. Като се има в пред вид, че финансовите институции в евро зоната са с американски активи, технически банките ще фалират и кредитните им портфейли ще придобият стойност на вторични суровини, фондовите пазари ще се срутят и европейските финансови институции ще банкрутират. Следователно кредитния пазар ще завърши своето съществуване и финансовата система ще се дезинтегрира.
В момента САЩ не правят реално нищо за излизане от кризата /намаляване на лихвите е изчерпало своя ресурс и федералният резерв няма възможност да стимулира по този начин икономиката/.

3.4. Резултати:
⧫ Епохата на долара като единствена световна резервна валута приключва. Срива се икономическата система на доларизираните икономики. Лимитът на долара и икономика, основана на финансови балони са изчерпани и не трябва да се залъгваме с лъжлив оптимизъм.
ДА СЕ ГОТВИМ ЗА МЕГАКРИЗАТА НА КАПИТАЛИЗМА. ОЦЕЛЯВАНЕТО НИ ЗАВИСИ ОТ НАШИЯ УМ, ВОЛЯ И СПОСОБНОСТ ДА СЪЗДАДЕМ МОДЕЛ НА СЛЕД КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. Тези, които ще го създадат няма да бъдат политици, а хора извън политиката, които са поставени в борба за оцеляване и техните умствени и морални качества надминават тези на задоволените и деградирали.
⧫ Създава се устойчива многополюсна световна общност. Глобалната криза се дроби на по-малки сценарий, светът се разпада на много нови силови центрове и се появяват нови играчи в икономически, териториален и политически аспект;
⧫ Настъпва тотално обедняване и средната класа изчезва;
⧫ Приключва своето съществуване неолибералния пазар. На дневен ред е възраждане на държавна икономика и нов тип индустриализация, съотносима с екологични, социални и икономически потребности.
Недопустима е поява на явления, аналогични на световния порядък от ХХ век с много играчи, надпреварващи се с оръжия и териториална експанзия.
Китай, Индия и Русия няма да следват западния модел и ще залагат на държавен капитализъм или на някаква форма на социализъм.
⧫ Новият човек е запазил своята индивидуалност, творческо мислене и почтеност, обективно и субективно освободен от глупостите на фашизма, комунизма и капитализма. Необратимо са изхвърлени германския националистически модел за расова хигиена и сегрегация, комунистическо съзнание, псевдо демокрация и т. н.;
⧫ Настъпва ерата на ресурсни ограничения, намаляване на хранителните ресурси и вода и тяхното производство изостава в сравнение с потребностите и следва поскъпване. Хората ще стават все по-гладни и по-жадни, определена политическа и икономическа камарила по-крадлива, нагла, богата и извратена, а противоречията между тях нарастват. Съществуват потенциални конфликти в Хималаите, чиито ледници захранват основните реки на Китай, Пакистан и Индия. Много страни ще воюват за ресурси, вода и продоволствия. Добивът на енергоресурси ще расте по-бавно в сравнение с потреблението им. АЕЦ не може да компенсира ръста на световното енергопотребление и ще се използват световните запаси на въглища, преобладаващата част от които е в САЩ, Китай, Индия и Русия, но използването им ще бъде ограничено от изисквания за опазване на околната среда. За икономическият ръст на страни като Китай, Индия и Бразилия е необходимо повече нефт и газ. Въглеводородите са стратегически продукт и бъдещото им поскъпване е логично.
⧫ Световният пазар се свива и респективно се повишава нивото на протекционизъм. Засилват се търговските противоречия между САЩ, ЕС, Русия, Китай, Индия, Ислямските страни и Латинска Америка. След 2015 г. ще се формират няколко крупни икономически групировки, ориентирани към своя вътрешен пазар. Бъдещето се определя от адекватните действия на Китай, Япония, ЕС, Русия, Индия и Бразилия;

3.5. Действията на Обединена Европа и „смелите“ планове на Саркози се провалиха и ЕС се произнесе всеки да се спасява сам;

4. ОБЩИ ПРОГНОЗИ ЗА КРИЗАТА.

4.1. Ръстът на цените в САЩ ще възстанови курса си нагоре;

4.2. Бюджетът и другите дефицити определят следните възможности:
/1/ Война.
/2/ Социална революция.
/3/ Социализъм.

4.3. Безработицата в САЩ ще бъде величина около 30%, съизмерима с апокалипсис, развиващ се в следната последователност:
⧫ I етап /системна криза/: първоначален, постоянен спад в социалния и жизнен статус през 2009 г. и последващ бърз спад през следващите две-три години;
⧫ II етап /основен /: дестабилизиране на политическите режими с първи безредици след 3 години и масови безредици до 4 години;
⧫ III етап / финален / до 10 години;

4.4. Определена част от човешкия ресурс става излишна и възможностите са следните:
/1/ Изпращат ги на война.
/2/ Затварят ги в гета.
/3/ Избухва социална революция.
/4/ Включват се в полезна дейност и имат работа и бъдеще (да се           борим за този вариант).

4.5. САЩ почти национализираха банковата си система и същото ще последва и основна част от икономиката, но… държавата е лош собственик и управлението трябва да се осъществява от експерти, а не от политици;

4.6. Сегашната криза ще надмине Великата депресия от 30-те години и допускаме, че съществуват две възможности:
⧫ Кризата е последна и следва глобален колапс, установява се икономико-социална формация с доминиране на държавата, регулирано социално управление и контрол;
⧫ Кризата е поредна с обхват на мегакриза, като се дроби на по- малки сценарии; светът се разпада на нови силови центрове, появят се нови икономически и политически играчи; световният пазар се свива и респективно се повишава нивото на протекционизъм. Светът става по-жесток и извратен убиец на доброто до пълно елиминиране на всякакви морални и интелектуални ценности. Създават се условия за поява на фашистки военни диктатури, особено в ЕС /2013 г. – 2015 г./. Средната класа изчезва и се получава огромна диспропорция между много богати от една страна и дрипава армия „роби“ зомби от друга страна. Краят е ясен – човешката раса ще се самоунищожи. Стратегическите причини са нашето малодушие, примиреност и търпимост към фундаментални качества като корупция, некомпетентност и непочтеност.

СОБСТВЕН АНАЛИЗ: Представете си световен съд, в който от едната страна са недоволните /добрите/ в ролята на ищци и от другата страна доволните
/лошите/ в ролята на ответник. Задължението за доказване е на ищците
/недоволните/ и ако не го направим ще загубим бъдещето на децата си. За съжаление вече няма резерви за проява на малодушие и страх и изходът е смяна на системата от материални и морални ценности;
4.7. Възстановяване на справедливостта /край на неолибералния модел/, премахване на примитивизма и диващината в човешките отношения и установяване на система с високи интелектуални качества.

ОКОНЧАТЕЛЕН ИЗВОД :
Максималната сила на кризата ще бъде към 2020 г. и решаващо значение за излизане от нея има науката, която трябва да сътвори нова енергийна структура. Кризата ще отзвучи когато без изключение всеки от нас работи повече отколкото изяжда, американската върхушка престане да прехвърля своя дял от кризата на другите страни.
При сегашната криза се оформят два варианта:
/1/ Финална за световната капиталистическа система и начало на преобладаване на разумното, далновидното и креативното в хората; духовното и материално са в оптимално взаимоотношение.
/2/ Поредна в рамките на капитализма, но изключително тежка, съпътствана от мащабни и локални въоръжени конфликти или други катастрофи за отвличане вниманието на човечеството от разкриващата се бездна. Власт имащите силово защитават системата, която ги е овластила и са готови на всичко, за да постигнат своите цели. Спасението няма да дойде от стадни структури, а от творчески мислещи и добронамерени, честни и почтени хора, които осъзнават, че е безсмислено да се живее по този безумно робски начин и са ярки индивидуалисти. Спасението ще дойде от новото поколение.
Лозунгът на Обама е Face lifting и зад него е лъжа и пустота. Американската геополитика се основава на лъжа и агресия и тя ще продължи своя курс към световна американска диктатура и за това ще мине през труповете на кризата, предизвикана от тях. Съветниците на Обама са финансови спекуланти, които са основната причина за кризата, започнала от Уолстрийт и сътворила най-голямата в света финансова пирамида. С цел осигуряване на своята власт управляващата върхушка ще съсредоточи всякакви права за разходи и управление за себе си, държавата ще се окаже приватизирана, а финансовият елит ще се превърне в колективен свиреп диктатор. Останалите членове на човешкото общество трудно ще понесат това положение и за да бъдат контролирани ще трябва да бъдат поставени в ситуация на постоянно извънредно положение, спретвайки терористични актове, война с врагове на тероризма и полицейщина. Обама легитимира финансов елит от финансови спекуланти, които искат да притежават целия свят и имат намерение да приватизират най-мощната държава в света, криейки се зад маската на антикризисна национализация/диктаторски елитаризъм/.
Целият свят търси решение за овладяване на кризата, а основните виновници за нея са заети с обозначаване на нови зони в света/Евразия/, където ще бъдат насочени техните поредни удари. Американците се нуждаят от война, т. е. от омраза, и затова гуруто на Обама е Збигнев Бжежински , а същността на неговата политиката е омраза към Русия и осигуряване на конфликти в Азия /Пакистан, Индия, Северна Корея, Китай, Русия, Иран, Ирак, Афганистан /. Не бива да се забравя, че последният реален сектор за обезпечаване на американските долари е войната. Тези долари са разпръснати в целия свят и изпълват един огромен космически балон, спукването на който ще превърне света в икономическо пепелище.
Сегашната криза се контролира до голяма степен от САЩ и техните мотиви са изцяло продиктувани единствено от геополитически интереси и опит да минат през тази криза в най-удобния за тях исторически момент, без да се съобразяват с останалия свят.
За хората, които с труд и мисъл, а не с лъжи и измами оцеляват, кризата е надежда нещата да дойдат на своето място и изгрее лъч надежда за установяване на стойностни приоритети.
Това е начало на нашето истинско недоволство и деклариране, че искаме нашето право на достоен живот. Политиците незабавно трябва да спрат да харчат безмилостно държавни пари само за себе си /крадат/ и да ходят по нас със същото чувство, с което например учителките стъпваха по децата в потъващия автобус в река Лин и резултатът го знаете – издавени деца. В този смисъл ролята на давещи се в тази криза са нашите деца, а политиците са в ролята на учителките.

5. КРИЗАТА ЗА БЪЛГАРИЯ
България ще потъне в глобалната криза, защото нейната икономика и банков сектор са съществено зависими от външно инвестиране и рефинансиране и липсва реална икономика. Гео политическите показатели поставят страната в зависимост от големите сили. Народът е без резерви, защото е окраден от власт имащите.
В България обстановката се усложнява от вътрешна корупция. В момента има опасен застой в икономиката и сме на крачка от икономическа стагнация, съпроводена с повишаване на цените и за излизане от това положение са необходими суми, значително надвишаващи фискалния резерв. В момента тече процес за изместване на българските от външни производители / търговските лихви не намаляват, цените на стоките не могат да се намалят, за да са конкурентни /. Раздадени са много кредити и сме финансово зависими, има голям дефицит по текущата сметка.
За България 2009 година ще бъде белязана със знака на кризата, обстановката ще бъде усложнена в негативна посока от неадекватния бюджет (Copy-Paste на този от 2007 год.). Икономиката е затормозена от грешни бюджети, тяхното лошо изпълнение и последващата загуба на акумулираното положително в резултат на неадекватно разпределение на излишъка / спечеленото /.

ЗНАНИЯ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КРИЗАТА:
� Инвестира се в покупка на земя, малки и средни преработвателни предприятия, ютилити компании;
� Оптималният избор на валута е евро, но не може да замести изискванията за разумна политика и наличието на конкурентна среда, изградена върху градивни реформи;
� Не се инвестира във финанси, услуги, търговия, туризъм в българския му вариант, строителство;
� Избират се структури, които са близо до държавата;
� Избягват се нови кредити;
� Малоимотното население се запасява постепенно с умерени количества продукти с висок срок на съхранение и основни необходими лекарства;
� Системна работа, мисъл, смелост, повишено внимание и инициативност;

ЩЕ ПОСКЪПВАТ ЛИ СТОКИТЕ ЗАРАДИ КРИЗАТА: Повишаването на цените е спекулативно и не трябва да има поскъпване на общата потребителска кошница, защото е на лице свръхпроизводство.

ЩЕ РАСТАТ ЛИ ЗАПЛАТИТЕ: Ще се оптимизират щатовете чрез съкращения, но не може да се очаква значимо повишаване на заплатите , а ще се прилагат аналитични оценки на трудовото възнаграждение в съответствие с трудовите усилия и резултати. Ще се повишават изискванията на работодателите и съответстващите ефективност и ефикасност на заетите хора.
ЩЕ СЕ ПОНИЖИ ЖИЗНЕНИЯТ СТАТУС НА ХОРАТА. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ АКТИВНА ПОЗИЦИЯ КАТО РАЗШИРИ СВОИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИКОНОМИКАТА, ДА ПРОЯВИ РЕАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЛОЯЛНОСТ. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НИЩЕТАТА НА УМА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ Е СМЕХОТВОРНИЯ „ ПЛАН СТАНИШЕВ“.

ЗАЩО ХОРАТА НЕ ГЛАСУВАТ: Хората ясно разбират, че общественото мнение не влияе по никакъв начин на политиците, техните решения и изборите. По- голяма част от тях разбират огромните манипулации и лъжи и не гласуват, а това е свързано с крах на доверието в политиците, т. е. на следващия въпрос

ЗА ДОВЕРИЕТО В ПОЛИТИЦИТЕ
Политиците са продукт на отиваща си ценностна система. Идва времето на експертите. Политиците не са професионалисти и постоянно демонстрират липса на интелект. Продължителността на кризата ще бъде по-голяма поради корупцията и със сигурност ще става по-лошо и по-трудно. Потребителската приказка свърши. Лъжливият оптимизъм е погребан. Съвременната политическа система се изчерпва и разпада. Необходими са нови морални ценности, нов финансов еквивалент, който да замени парите, обедини нацията и утвърди силно и умно гражданско общество.

ОБОБЩЕНИЕ
Кризата е оздравителна, мотивира за цялостна промяна и поставяне ценностите на своето място. Предстоят качествени промени и се проправя път за качествени ценности, създават се условия за реализиране на знаещи, можещи, трудолюбиви и с качествена ценностна система хора. Всеки мислещ човек трябва да определи своите приоритети и да се съсредоточи върху тях като подобри ефективността на тяхната реализация и контрол на разходите. Пасивните хора няма да оцелеят и първи ще паднат водените от девиза „преклонена главичка сабя не я сече“.
Създаване в хората на страхов комплекс е недопустимо и злокачествено.
В разгара на Великата депресия от 1933 г. Рузвелт става президент на САЩ и произнася следните думи „ Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме е самият страх“ и американската нация излиза по-силна от кризата.
Най-разумната политика в момента е да се търси не просто промяна на финансовите регулации и институции, но и отстраняване на отдавна натрупани разнообразни дисбаланси в световната икономика.
Да постигнем възраждане по време на кризата. Нека бъдем разбрани правилно и не приемаме, че непременно всички бизнесмени, които имат пари следва да са обект на атаки. В конкретния случаи идентифицираме притежатели на пари с неясен произход и участие в политическата върхушка.
Да отхвърлим експлоатацията на политиците над редовите хора, която е добила неофеодална и неоробовладелска същност.
Нашият интелектуален потенциал е нашата гаранция за бъдещето.

Вместо пожелания за успехи през 2009 г. от Величка Величкова и
Владимир Йорданов от Делфи Груп ЕООД.
10. 01. 2009 г.
гр. София