Услуги

Център за Професионално Обучение Учебен Център по ЕлектробезопасностСлужба по Трудова МедицинаОрган по ЕкологияОрган по Условия на ТрудОрган за Управление на Трудовото представяне Счетоводни Услуги и ТРЗЧастна трудова борса.Орган за Контрол на Работната СредаТрудово ПравоПредсертификационни УслугиТърговия с Лични Предпазни Средства

Службата трудова медицина към „Делфи Груп“ ЕООД изпълнява цялостния обем дейности по ЗБР и ППО както следва:

1. Разработва, изпълнява и документира:

– лични здравни досиета за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд;
– анализ на заболеваемостта и травматизма;
– заключения за пригодността на работещите да изпълняват определен вид работа в съответствие с нормативната база по ЗБР, Оценката на професионалния риск и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
– оценка на риска;
– мерки за овладяване на риска и оценката на тяхната ефективност на прилагане;
– препоръки за преустройство на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи с нормативно изискуема закрила;
– разработка на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа;
– дейностите по ЗБР за инструктажи, обучения, КУТ/ГУТ, ППО, Правила по ЗБУТ, Инструкции по безопасност.

2. Консултира работодателя относно:

– предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка пригодността на работниците при постъпване на работа;
– организиране на задължителни профилактични периодични медицински прегледи и изследвания за ранно откриване на изменения в здравословния статус в резултат от въздействие на работната среда и трудовия процес;
– определяне вида на медицинските специалисти, които да извършат нормативно изискуемите и необходими медицински прегледи и изследвания, както професиите и длъжностите, подлежащи на тези прегледи;
– честота на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания;
– определяне на превантивните мерки за осгуряване и подобряване на управлението на ЗБР;
– дефиниране и актуализиране на нормативните изисквания за осигуряване на ЗБР;
– изготвяне на вътрешно-фирмени правила по ЗБР и инструкции за безопасна работа;
– дейността на КУТ/ГУТ в съответствие с изискванията на чл. 29 от ЗЗБУТ;
– предписанията на Инспекциите по труда.

3. Предоставяне на информация както следва на:

– медицински специалисти, извършващи периодични медицински прегледи относно идентифицираните опасности и установения професионален риск;
– общо практикуващ лекар за заболявания или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

4. Разработва и участва в изпълнение на програми за обучение по ЗБР относно:

– правила за първа доболнична медицинска помощ;
– здравни рискове, свързани с трудовата дейност и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
– минимизиране и отстраняване на рисковите фактори, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване стреса при работа.

5. Консултира и подпомага работодателите за прилагане на следните принципи на дейност:

– превенция при ЗБУТ;
– постоянно подобряване управлението на ЗБР.

6. Бонуси от останалите звена на Делфи Груп ЕООД:

– провеждане на нормативно изискуемо обучение на КУТ/ГУТ;
– обучение на длъжностното лице по ЗБР в лицензирания ЦПО към Делфи Груп ЕООД;
– обучение на персонала по ЗБР;
– изготвяне на цялостен пакет за Идентифициране на опасностите, оценка на риска и определяне на мерки за овладяване на риска;
– подготовка на планове за реагиране при извънредни ситуации и противопожарна охрана;
– консултиране относно трудово-правни отношения в обхвата на контрол на Инспекциите по труда;
– консултиране на дейности по ООС, обект на контрол на екологичните инспекции.

Органът по екология към Делфи Груп ЕООД изготвя цялостната нормативно изискуема документация, в обхвата на контрол на териториалните РИОСВ:

1. Изготвяне на Планове за управление на разтворителите.

2. Инвентаризация на полихлорирани бифенили.

3.Изготвяне на документацията относно отпадъците.

4. Одит на дейностите по екология.

5. Идентифициране на екологични аспекти.
6. Оценка значимостта на екологичните аспекти.
7. Определяне мерки за контрол и влияние на резултатността спрямо околната среда [ОС].

Органът за условия на труд към Делфи Груп ЕООД изготвя цялостната документацията по охрана, организация, безопасност на труда и противопожарна охрана, които се изискват от Инспекциите по труда:

1. Цялостна организация и координация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ.

2. Консултиране и подпомагане на работодателя и други длъжностни лица за осигуряване на ЗБУТ при осъществяване на трудовата дейност.

3. Контрол на нормативното съответствие относно ЗБУТ.

4. Създаване на принципите на фирмената политика по ЗБР.

5. Идентифициране на опасностите при работа, оценка на риска и определяне на мерки за овладяване на риска.

6. Установяване на приложимите нормативни изисквания по ЗБР.

7. Изготване и прилагане на програми и цели по ЗБР за удовлетворяване на фирмената политика по ЗБР.

8. Изготвяне на документация за нормативно изикуемите инструктажи по БХТПО.

9. Изготвяне на инструкции за безопасна работа с машини, съоръжения и по работни места.

10. Изготвяне на вътрешно-фирмени Правила за ЗБУТ за професиите, работните места и дейности.

11. Създаване, документиране и внедряване на вътрешно-фирмен Кодекс на ролята, статута, отговорностите и комуникациите по ЗБР.

12. Изготвяне на документи, свързани с дейността на КУТ/ГУТ.

13. Изготвяне на списъци за осигурени и полагащи се безплатно работно облекло и ЛПС, инструкции за ползване на ЛПС.

14. Идентифициране на нормативните изисквания по електробезопасност.

15. Идентифициране на нормативните изисквания за съоръженията с повишена опасност.

16. Изготвяне на Дневници за ръчни електрически инструменти.

17. Изготвяне на Планове за безопасност и здраве, действия при пожари и евакуация, за реагиране при извънредни ситуации.

18. Подготвяне на всички видове заповеди за длъжностно лице по ЗБР, за инструктажите, периодичност на измервания по условия на труд, за оценка на риска, по ППО и т.н.

19. ИЗготвяне на цялостна докуметация, съотносима с трудовите злополуки.

20. Участие в подготовката на вътрешно-фирмени документи-Правилник за вътрешния трудов ред и Правилник за структура и организация на работната заплата относно задълженията по ЗБР.

21. Участие при изготвяне на трудовите досиета на персонала в обхвата на контрол по ЗБР.

22. Попълване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ. 

23. Изготвяне анализи на дейността и състоянието на ЗБУТ.

24. Извършване на одити и мониторинги по ЗБР.

Счетоводните услуги включват цялостно изпълнение на задълженията по обслужване на дейностите в обхвата на контрол на НАП и НОИ:

 Счетоводство;
– Труд и работна заплата

Делфи Груп ЕООД приключи с дейностите, обект на частната трудова борса, независимо от актуалността на удостоверението на МТСП за право на посреднически услуги за подбор на персонал. Причините са невъзможността и нежеланието на оторизираните за целта контролни държавни органи да се справят с нелегалните и злоупотребяващи със закона фирми, извършващи подбор на персонал. Ние прекратихме тази дейност след като изпълнихме всички отговорности към клиентите ни.
Делфи Груп ЕООД работи в пълно съответствие с нормативните изисквания, без да допуска политическа опека.

Извиняваме се на всички за това решение, но не желаем да поемаме негативните последствия от наличието на фирми, нарушаващи закона и работещи в пълно съгласие с бездействието и немощта на съответните контролни органи.

Измерване и издаване на сертификати на съответните нормативно изискуеми параметри на работна среда в съответствие с изискванията на ISO 17020.
Указания: На Възложителя се предоставят (при поискване) и протоколите от калибрирането на уредите за измерваните параметри.

1. Цялостно документиране и внедряване на:

Системи за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001;
Системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001;
Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на OHSAS 18000;
Интегрирани системи за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
2. Подготовка за акредитация:
Орган за контрол в съответствие с ISO 17020;
Лаборатория в съответствие с ISO 17025.

Избор на нормативно изискуеми и необходими ЛПС.
Избор на оптимална оферта за ЛПС.
Анализ на ефективността на ЛПС.