Методики

Oценка на риска при работаOпределяне на трудовото представянеOценка значимостта на екологичните аспекти.
Методиката за оценка на риска е документирана в наръчник, включващ:
 • планиране: идентифициране на опасностите, оценяване на риска, овладяване на риска, определяне ефективността на мерките за овладяване на риска;
 • изпълнение: дефиниране на отговорности, пълномощия, обучение, комуникиране, информиране, управление;
 • проверка и действие: мониторинг, контрол, нормативно съответствие, система за подобряване, вътрешен одит и преглед на ръководството.
Методиката за оценка на риска е създадена, прилагана, поддържана и подобрявана в съответствие с изискванията на международната спецификация за условия на труд OHSAS 18001:2002 .
Принципите и целите, определящи представената методика са следните:
 • осигуряване на условия на труд с параметри, съответстващи на законоизискуемите нормативни изисквания;
 • минимизиране нивото на заболеваемост и травматизъм при персонала;
 • повишаване степента на ангажираност на работниците и служителите относно обективизирана и аргументирана оценка на професионалния риск;
 • превръщане управлението на професионалния риск в успешна стратегия за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • намаляване разходите за отсъствия поради временна нетрудоспособност;
 • недопускане на груба небрежност при спазване на здравословни и безопасни условия на труд.
Методиката е елемент на създаване на висока и стойностна култура по безопасност.
Процедурата за оценяване на трудовото представяне е създадена от „Делфи Груп“ с цел подпомагане на бизнес партньорите относно:
 • обективна оценка на трудовото възнаграждение;
 • аналитично определяне степента на адекватна приложимост на персонала.

Процедурата документира универсална методика, използването на която обективизира оценки и решения, мотивира служителите за ясно разбиране и изпълнение на техните задължения и отговорности при създаване на принадена стойност;

Процедурата съдържа две инструкции с документирани две допълнителни методики съответно за:
 • екстензивно оценяване оползотворяването на работното време;
 • определяне мотивационния профил на персонала.
Създаването на методиките е в резултат на обективно определени необходимости в процеса на работа и произтича от изисквания за наличие на:
 • критерии за цялостна оценка на фирмени структурни и функционални звена;
 • възможност работодателите да регулират, оценяват и проверяват изпълнението от своите екипи на професионалните функции и задачи;
 • обективно удовлетворяват високите изисквания на нормативната база спрямо бизнеса във всички сфери на управление като ефикасно селектират и материално стимулират своите служители пропорционално на личния им принос в процеса на създаване бизнес печалбите и просперитета на фирмата.
Методиките могат да се превърнат в създаване на гъвкав, творчески и правно издържан фирмен инструмент за отговорно и цялостно оценяване и стимулиране на стойностните служители;
„Делфи Груп“ интелектуално обезпечава с механизмите на аутсорсинг изпълнението на дейностите по човешките ресурси, здраве и безопасност при работа, околна среда и организация на труда като в процеса на работа по безспорен начин се констатира тенденция за задълбочаващ се дефицит на качествен човешки ресурс за нуждите на бизнеса;
Дългите години, през които българските работодатели бяха поставени в обективно тежки бизнес условия за оцеляване и по обясними причини приоритетно решаваха проблеми, свързани с пряко създаване на принадена стойност ограничиха възможностите за решаване на проблемите относно човешките ресурси. В този смисъл представените методики са рецепта за аналитично и обективно решаване точно на този проблем;
„Делфи Груп“ създаде методиките за бизнес партньорите с цел наличие на документирана обективна оценка на трудовото представяне и оползотворяване на работното време от персонала.
Процедурата за оценка на екологичния риск включва:
 • предварителен преглед на организацията по околна среда;
 • идентифициране на аспектите по околната среда;
 • оценяване значимостта на екологичните аспекти;
 • определяне на екологичния риск;
 • нормативни изисквания и съответствия;
 • запис на управляващ документ за повишаване резултатността спрямо околната среда.
Процедурата за оценка на екологичния риск е създадена, прилагана, поддържана и подобрявана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004.
Принципите и целите, определящи процедурата са следните:
 • осигуряване на производствена дейност, осигуряваща съответствие с нормативните изисквания за опазване на околната среда;
 • превръщане управлението на екологичния риск в успешна програма за управление на отпадъците и енергиен мениджмънт.
Процедурата е елемент на създаване на висока и стойностна култура по екология.
„Делфи Груп“ предлага компетентно и съответстващо на нормативните изисквания изработване на Планове за управление на разтворителите, фирмени Програми за управление на отпадъците, други нормативно изискуеми дейности по ООС.