За смелостта да се изправим пред истината и мислим по време на криза

10.01.2009 г.

Дори в условията на жестока финансова, икономическа, политическа, интелектуална, идеологическа, геополитическа и изобщо цивилизационна криза с мрачни прогнози политиците продължават да продават лъжлив оптимизъм с цел отклоняване вниманието на хората и манипулиране. Хората вярват на политиците, защото им говорят това, което искат да чуят, а не истината. Това мотивира нашето решение да нарушим гордото си и безполезно мълчание, започнало в годините на социализъм и продължило при рисковото общество с демагогско наименование демокрация. Животът на хората е застрашен, а телевизиите изобилстват от дебилни предавания, образованието е без стойност, здравеопазването е далеч от изискванията, храните са некачествени, въздухът е замърсен, управляват корумпирани непрофесионалисти, по изборите гласува стадо, което се продава за огризки. Обръщаме се към хората, съхранили човешки образ , но обградили се с гордост и болка, отвратени от агресивната дивотия и отхвърлящи случващото се в този живот. Значителна част от политиците демонстрират некомпетентност и неблагонадеждност и това състояние предопределя същността на политическата криза. Господства тотално недоверие в политиците и управляващите институции пропорционално на тяхната пълна деинтелектуализация като съвсем основателно мислещите хора вече предприемат действия за опазване обществото и семействата си. В България винаги е имало някаква криза, но сега внесената отвън създава нетърпима обстановка и това налага СИСТЕМЕН ПОДХОД при решаване на проблемите.

А Н А Л И З И   О Т Н О С Н О   К Р И З А Т А
Начало на анализа : идентифициране и анализиране на истината за настоящата обективна действителност в условията на криза и определяне на мерки за намаляване на нейното негативно влияние, които ще споделим с Вас.
Основни параметри на кризата : ВСЕОБХВАТНОСТ, ДЪЛГОСРОЧНОСТ, НЕИЗБЕЖНОСТ И ГОЛЯМА ТЕЖЕСТ(weight). Преодоляването на кризата е по успешно с хладнокръвие, ясна мисъл и мобилизиране на всички сили, което изисква адекватност и предполага изясняване на истината в оптимално време.

1. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗАТА
⧫ САЩ отдавна живеят на кредит , т.е. произвеждат 18% от световния брутен продукт, а консумират 40% през продължителен период от време. Сумарният им външен дълг е 50 трилиона долара при брутен продукт на страната от 10 трилиона долара, което означава сериозни затруднения при обслужване на дълга. Настоящият им облигационен заем е 1 трилион, а следващата година ще е двойно по-голям, което ги обрича на високи данъци за дълъг период от време. САЩ компенсират като пускат в действие печатницата за долари;
⧫ Издуха се огромни финансови балони при безкрайно малко реално икономическо покритие. Парите във финансовата икономика правеха нови пари по имагинерен и вълшебен начин, а стойността на реалната икономика необмислено се подценяваше;
⧫ ЕСТЕСТВЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА ИКОНОМИКАТА, ОСНОВАНА НА БЕЗКРАЕН И НЕКОНТРОЛИРАН РАСТЕЖ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НЕКОНТРОЛИРУЕМ ЧОВЕШКИ ПРИРАСТ СА ОГРАНИЧЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ПЛАНЕТАТА. Появи се необходимост елементите на цялото да си дойдат на мястото като се прилага принципът на превенция във всяка човешка дейност. Не е възможно да оцелеем в подготвения ни от политиците кораб, който се носи в бушуващия океан на кризата без планиране и контрол. И още по-невъзможно е това оцеляване, ако допуснем в този критичен момент политиците да обсебят всички ресурси, необходими за оцеляването ни и да избягат с тях на друг кораб, осигуряващ единствено тяхното спасение.

2. ОПИСАНИЕ НА КРИЗАТА
⧫ Кризата е системна, всеобхватна и повсеместна, ценностите се променят, създават се условия за хиперинфлация.
⧫ Функционирането на либералния капиталистически пазар се характеризира с проява на икономически циклични кризи с различна периодика като сегашната ще продължи около 20 години на 3 етапа :
→ възходящ: до началото на 2000 г.;
→ преходен: от 2000 г. до 2008 г. с характерни процеси на акумулиране през периода на освобождаване на натрупания капитал по пътя на неговото масово обезценяване;
→ рецесия /низходящ/ от 2009 г. – 2020 г., характерен с изчезване на фиктивния, имагинерен и необезпечен капитал и в конкретната криза срив на американската икономика с период не по-малко от 2013– 2017г. /най – ниска точка/, но като се вземат в пред вид определени фактори, годините на просветляване вероятно ще са около 2020 г.;
⧫ Финансовият капитализъм се опитва на всяка цена да поддържа модел на финансова система, в чийто рамки е получил власт и упорито продължава тази политика, независимо от задълбочаване на кризата. Неадекватните усилия на Американското правителство и Европейския съюз са напразни и отлагат неизбежното с цената на по-високи нива на кризата ВПОСЛЕДСТВИЕ. Европейските правителства национализират голяма част от финансовите институции, налагат ограничения върху банковите операции и наливат милиарди евро, без реформи, което не решава проблема, а осигурява спасяване на власт- имащите. Финансовите дупки са образували огромен финансов дефицит и никакви парични средства не са достатъчни да го компенсират. Финансовите спекуланти купуват евтини акции и ги препродават скъпо, което не създава материални или интелектуални ценности, а е спекулация и бандитско преразпределяне на богатства в полза на шепа ФИНАНСОВИ МОШЕНИЦИ. В този смисъл не се създава реална икономика, раздуват се големи финансови спекулативни балони, под които е пропаст, в която потъват трилионите спекулативни долари и финансовите пирамиди на Уолстрийт. Тези балони закономерно започнаха да се пукат и последва главоломно и неизбежно срутване в пропастта на паразитното.
⧫ САЩ се опитват да се измъкнат от кризата като намалят своя дълг чрез обезценяване капитала на цялото човечество и за сметка на Европа, Русия, Китай и останалите страни като упорито създават предпоставки за хиперинфлация.
⧫ Финансовата криза намалява възможностите за кредитиране, което води до спад в масовото потребление и съответно съкращаване на производството;

3. КОНКРЕТНИ ПРОГНОЗИ ЗА КРИЗАТА.

3.1. Промяна в посока намаляване цените на :
⧫ Недвижимости;
⧫ Автомобили;
⧫ Не продоволствени стоки;
⧫ Предстои срив на долара и през 2009 година светът ще търси замяната му ОТ ДРУГ ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ;
⧫ Обяснението за сегашния курс на долара е следното:
→ аномален е, защото американската икономика ще бъде в
по-продължителна рецесия от европейската икономика;
→ спекулативен е, защото спекулантите манипулират парите, за да ги опазят от пожара на предизвиканата от тях хиперинфлация;
→ представлява опит за стабилизиране на долара и употреба на световната финансова криза в своя полза / на САЩ /;
→ повишаване на долара при реалната обективна ситуация е зловещ сигнал на валутния пазар;
→ движението на доларите е в посока обратно към САЩ /никой не ги иска/;

3.2. Промяна в посока поскъпване на цените на:
⧫ Природни ресурси;
⧫ Продоволствени стоки;
⧫ Земя / българската е най – евтина в Европа /;

3.3. При хиперинфлация се акумулира рецесията и следва глобално аномално деструктуриране. Замазването на проблемите води до хиперинфлация, при която стойността на американските активи остава непроменена, а стремителния срив на долара обезценява неговата стойност спрямо другите валути. Като се има в пред вид, че финансовите институции в евро зоната са с американски активи, технически банките ще фалират и кредитните им портфейли ще придобият стойност на вторични суровини, фондовите пазари ще се срутят и европейските финансови институции ще банкрутират. Следователно кредитния пазар ще завърши своето съществуване и финансовата система ще се дезинтегрира.
В момента САЩ не правят реално нищо за излизане от кризата /намаляване на лихвите е изчерпало своя ресурс и федералният резерв няма възможност да стимулира по този начин икономиката/.

3.4. Резултати:
⧫ Епохата на долара като единствена световна резервна валута приключва. Срива се икономическата система на доларизираните икономики. Лимитът на долара и икономика, основана на финансови балони са изчерпани и не трябва да се залъгваме с лъжлив оптимизъм.
ДА СЕ ГОТВИМ ЗА МЕГАКРИЗАТА НА КАПИТАЛИЗМА. ОЦЕЛЯВАНЕТО НИ ЗАВИСИ ОТ НАШИЯ УМ, ВОЛЯ И СПОСОБНОСТ ДА СЪЗДАДЕМ МОДЕЛ НА СЛЕД КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. Тези, които ще го създадат няма да бъдат политици, а хора извън политиката, които са поставени в борба за оцеляване и техните умствени и морални качества надминават тези на задоволените и деградирали.
⧫ Създава се устойчива многополюсна световна общност. Глобалната криза се дроби на по-малки сценарий, светът се разпада на много нови силови центрове и се появяват нови играчи в икономически, териториален и политически аспект;
⧫ Настъпва тотално обедняване и средната класа изчезва;
⧫ Приключва своето съществуване неолибералния пазар. На дневен ред е възраждане на държавна икономика и нов тип индустриализация, съотносима с екологични, социални и икономически потребности.
Недопустима е поява на явления, аналогични на световния порядък от ХХ век с много играчи, надпреварващи се с оръжия и териториална експанзия.
Китай, Индия и Русия няма да следват западния модел и ще залагат на държавен капитализъм или на някаква форма на социализъм.
⧫ Новият човек е запазил своята индивидуалност, творческо мислене и почтеност, обективно и субективно освободен от глупостите на фашизма, комунизма и капитализма. Необратимо са изхвърлени германския националистически модел за расова хигиена и сегрегация, комунистическо съзнание, псевдо демокрация и т. н.;
⧫ Настъпва ерата на ресурсни ограничения, намаляване на хранителните ресурси и вода и тяхното производство изостава в сравнение с потребностите и следва поскъпване. Хората ще стават все по-гладни и по-жадни, определена политическа и икономическа камарила по-крадлива, нагла, богата и извратена, а противоречията между тях нарастват. Съществуват потенциални конфликти в Хималаите, чиито ледници захранват основните реки на Китай, Пакистан и Индия. Много страни ще воюват за ресурси, вода и продоволствия. Добивът на енергоресурси ще расте по-бавно в сравнение с потреблението им. АЕЦ не може да компенсира ръста на световното енергопотребление и ще се използват световните запаси на въглища, преобладаващата част от които е в САЩ, Китай, Индия и Русия, но използването им ще бъде ограничено от изисквания за опазване на околната среда. За икономическият ръст на страни като Китай, Индия и Бразилия е необходимо повече нефт и газ. Въглеводородите са стратегически продукт и бъдещото им поскъпване е логично.
⧫ Световният пазар се свива и респективно се повишава нивото на протекционизъм. Засилват се търговските противоречия между САЩ, ЕС, Русия, Китай, Индия, Ислямските страни и Латинска Америка. След 2015 г. ще се формират няколко крупни икономически групировки, ориентирани към своя вътрешен пазар. Бъдещето се определя от адекватните действия на Китай, Япония, ЕС, Русия, Индия и Бразилия;

3.5. Действията на Обединена Европа и „смелите“ планове на Саркози се провалиха и ЕС се произнесе всеки да се спасява сам;

4. ОБЩИ ПРОГНОЗИ ЗА КРИЗАТА.

4.1. Ръстът на цените в САЩ ще възстанови курса си нагоре;

4.2. Бюджетът и другите дефицити определят следните възможности:
/1/ Война.
/2/ Социална революция.
/3/ Социализъм.

4.3. Безработицата в САЩ ще бъде величина около 30%, съизмерима с апокалипсис, развиващ се в следната последователност:
⧫ I етап /системна криза/: първоначален, постоянен спад в социалния и жизнен статус през 2009 г. и последващ бърз спад през следващите две-три години;
⧫ II етап /основен /: дестабилизиране на политическите режими с първи безредици след 3 години и масови безредици до 4 години;
⧫ III етап / финален / до 10 години;

4.4. Определена част от човешкия ресурс става излишна и възможностите са следните:
/1/ Изпращат ги на война.
/2/ Затварят ги в гета.
/3/ Избухва социална революция.
/4/ Включват се в полезна дейност и имат работа и бъдеще (да се           борим за този вариант).

4.5. САЩ почти национализираха банковата си система и същото ще последва и основна част от икономиката, но… държавата е лош собственик и управлението трябва да се осъществява от експерти, а не от политици;

4.6. Сегашната криза ще надмине Великата депресия от 30-те години и допускаме, че съществуват две възможности:
⧫ Кризата е последна и следва глобален колапс, установява се икономико-социална формация с доминиране на държавата, регулирано социално управление и контрол;
⧫ Кризата е поредна с обхват на мегакриза, като се дроби на по- малки сценарии; светът се разпада на нови силови центрове, появят се нови икономически и политически играчи; световният пазар се свива и респективно се повишава нивото на протекционизъм. Светът става по-жесток и извратен убиец на доброто до пълно елиминиране на всякакви морални и интелектуални ценности. Създават се условия за поява на фашистки военни диктатури, особено в ЕС /2013 г. – 2015 г./. Средната класа изчезва и се получава огромна диспропорция между много богати от една страна и дрипава армия „роби“ зомби от друга страна. Краят е ясен – човешката раса ще се самоунищожи. Стратегическите причини са нашето малодушие, примиреност и търпимост към фундаментални качества като корупция, некомпетентност и непочтеност.

СОБСТВЕН АНАЛИЗ: Представете си световен съд, в който от едната страна са недоволните /добрите/ в ролята на ищци и от другата страна доволните
/лошите/ в ролята на ответник. Задължението за доказване е на ищците
/недоволните/ и ако не го направим ще загубим бъдещето на децата си. За съжаление вече няма резерви за проява на малодушие и страх и изходът е смяна на системата от материални и морални ценности;
4.7. Възстановяване на справедливостта /край на неолибералния модел/, премахване на примитивизма и диващината в човешките отношения и установяване на система с високи интелектуални качества.

ОКОНЧАТЕЛЕН ИЗВОД :
Максималната сила на кризата ще бъде към 2020 г. и решаващо значение за излизане от нея има науката, която трябва да сътвори нова енергийна структура. Кризата ще отзвучи когато без изключение всеки от нас работи повече отколкото изяжда, американската върхушка престане да прехвърля своя дял от кризата на другите страни.
При сегашната криза се оформят два варианта:
/1/ Финална за световната капиталистическа система и начало на преобладаване на разумното, далновидното и креативното в хората; духовното и материално са в оптимално взаимоотношение.
/2/ Поредна в рамките на капитализма, но изключително тежка, съпътствана от мащабни и локални въоръжени конфликти или други катастрофи за отвличане вниманието на човечеството от разкриващата се бездна. Власт имащите силово защитават системата, която ги е овластила и са готови на всичко, за да постигнат своите цели. Спасението няма да дойде от стадни структури, а от творчески мислещи и добронамерени, честни и почтени хора, които осъзнават, че е безсмислено да се живее по този безумно робски начин и са ярки индивидуалисти. Спасението ще дойде от новото поколение.
Лозунгът на Обама е Face lifting и зад него е лъжа и пустота. Американската геополитика се основава на лъжа и агресия и тя ще продължи своя курс към световна американска диктатура и за това ще мине през труповете на кризата, предизвикана от тях. Съветниците на Обама са финансови спекуланти, които са основната причина за кризата, започнала от Уолстрийт и сътворила най-голямата в света финансова пирамида. С цел осигуряване на своята власт управляващата върхушка ще съсредоточи всякакви права за разходи и управление за себе си, държавата ще се окаже приватизирана, а финансовият елит ще се превърне в колективен свиреп диктатор. Останалите членове на човешкото общество трудно ще понесат това положение и за да бъдат контролирани ще трябва да бъдат поставени в ситуация на постоянно извънредно положение, спретвайки терористични актове, война с врагове на тероризма и полицейщина. Обама легитимира финансов елит от финансови спекуланти, които искат да притежават целия свят и имат намерение да приватизират най-мощната държава в света, криейки се зад маската на антикризисна национализация/диктаторски елитаризъм/.
Целият свят търси решение за овладяване на кризата, а основните виновници за нея са заети с обозначаване на нови зони в света/Евразия/, където ще бъдат насочени техните поредни удари. Американците се нуждаят от война, т. е. от омраза, и затова гуруто на Обама е Збигнев Бжежински , а същността на неговата политиката е омраза към Русия и осигуряване на конфликти в Азия /Пакистан, Индия, Северна Корея, Китай, Русия, Иран, Ирак, Афганистан /. Не бива да се забравя, че последният реален сектор за обезпечаване на американските долари е войната. Тези долари са разпръснати в целия свят и изпълват един огромен космически балон, спукването на който ще превърне света в икономическо пепелище.
Сегашната криза се контролира до голяма степен от САЩ и техните мотиви са изцяло продиктувани единствено от геополитически интереси и опит да минат през тази криза в най-удобния за тях исторически момент, без да се съобразяват с останалия свят.
За хората, които с труд и мисъл, а не с лъжи и измами оцеляват, кризата е надежда нещата да дойдат на своето място и изгрее лъч надежда за установяване на стойностни приоритети.
Това е начало на нашето истинско недоволство и деклариране, че искаме нашето право на достоен живот. Политиците незабавно трябва да спрат да харчат безмилостно държавни пари само за себе си /крадат/ и да ходят по нас със същото чувство, с което например учителките стъпваха по децата в потъващия автобус в река Лин и резултатът го знаете – издавени деца. В този смисъл ролята на давещи се в тази криза са нашите деца, а политиците са в ролята на учителките.

5. КРИЗАТА ЗА БЪЛГАРИЯ
България ще потъне в глобалната криза, защото нейната икономика и банков сектор са съществено зависими от външно инвестиране и рефинансиране и липсва реална икономика. Гео политическите показатели поставят страната в зависимост от големите сили. Народът е без резерви, защото е окраден от власт имащите.
В България обстановката се усложнява от вътрешна корупция. В момента има опасен застой в икономиката и сме на крачка от икономическа стагнация, съпроводена с повишаване на цените и за излизане от това положение са необходими суми, значително надвишаващи фискалния резерв. В момента тече процес за изместване на българските от външни производители / търговските лихви не намаляват, цените на стоките не могат да се намалят, за да са конкурентни /. Раздадени са много кредити и сме финансово зависими, има голям дефицит по текущата сметка.
За България 2009 година ще бъде белязана със знака на кризата, обстановката ще бъде усложнена в негативна посока от неадекватния бюджет (Copy-Paste на този от 2007 год.). Икономиката е затормозена от грешни бюджети, тяхното лошо изпълнение и последващата загуба на акумулираното положително в резултат на неадекватно разпределение на излишъка / спечеленото /.

ЗНАНИЯ ЗА МИНИМИЗИРАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КРИЗАТА:
� Инвестира се в покупка на земя, малки и средни преработвателни предприятия, ютилити компании;
� Оптималният избор на валута е евро, но не може да замести изискванията за разумна политика и наличието на конкурентна среда, изградена върху градивни реформи;
� Не се инвестира във финанси, услуги, търговия, туризъм в българския му вариант, строителство;
� Избират се структури, които са близо до държавата;
� Избягват се нови кредити;
� Малоимотното население се запасява постепенно с умерени количества продукти с висок срок на съхранение и основни необходими лекарства;
� Системна работа, мисъл, смелост, повишено внимание и инициативност;

ЩЕ ПОСКЪПВАТ ЛИ СТОКИТЕ ЗАРАДИ КРИЗАТА: Повишаването на цените е спекулативно и не трябва да има поскъпване на общата потребителска кошница, защото е на лице свръхпроизводство.

ЩЕ РАСТАТ ЛИ ЗАПЛАТИТЕ: Ще се оптимизират щатовете чрез съкращения, но не може да се очаква значимо повишаване на заплатите , а ще се прилагат аналитични оценки на трудовото възнаграждение в съответствие с трудовите усилия и резултати. Ще се повишават изискванията на работодателите и съответстващите ефективност и ефикасност на заетите хора.
ЩЕ СЕ ПОНИЖИ ЖИЗНЕНИЯТ СТАТУС НА ХОРАТА. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ АКТИВНА ПОЗИЦИЯ КАТО РАЗШИРИ СВОИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИКОНОМИКАТА, ДА ПРОЯВИ РЕАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ЛОЯЛНОСТ. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НИЩЕТАТА НА УМА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ Е СМЕХОТВОРНИЯ „ ПЛАН СТАНИШЕВ“.

ЗАЩО ХОРАТА НЕ ГЛАСУВАТ: Хората ясно разбират, че общественото мнение не влияе по никакъв начин на политиците, техните решения и изборите. По- голяма част от тях разбират огромните манипулации и лъжи и не гласуват, а това е свързано с крах на доверието в политиците, т. е. на следващия въпрос

ЗА ДОВЕРИЕТО В ПОЛИТИЦИТЕ
Политиците са продукт на отиваща си ценностна система. Идва времето на експертите. Политиците не са професионалисти и постоянно демонстрират липса на интелект. Продължителността на кризата ще бъде по-голяма поради корупцията и със сигурност ще става по-лошо и по-трудно. Потребителската приказка свърши. Лъжливият оптимизъм е погребан. Съвременната политическа система се изчерпва и разпада. Необходими са нови морални ценности, нов финансов еквивалент, който да замени парите, обедини нацията и утвърди силно и умно гражданско общество.

ОБОБЩЕНИЕ
Кризата е оздравителна, мотивира за цялостна промяна и поставяне ценностите на своето място. Предстоят качествени промени и се проправя път за качествени ценности, създават се условия за реализиране на знаещи, можещи, трудолюбиви и с качествена ценностна система хора. Всеки мислещ човек трябва да определи своите приоритети и да се съсредоточи върху тях като подобри ефективността на тяхната реализация и контрол на разходите. Пасивните хора няма да оцелеят и първи ще паднат водените от девиза „преклонена главичка сабя не я сече“.
Създаване в хората на страхов комплекс е недопустимо и злокачествено.
В разгара на Великата депресия от 1933 г. Рузвелт става президент на САЩ и произнася следните думи „ Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме е самият страх“ и американската нация излиза по-силна от кризата.
Най-разумната политика в момента е да се търси не просто промяна на финансовите регулации и институции, но и отстраняване на отдавна натрупани разнообразни дисбаланси в световната икономика.
Да постигнем възраждане по време на кризата. Нека бъдем разбрани правилно и не приемаме, че непременно всички бизнесмени, които имат пари следва да са обект на атаки. В конкретния случаи идентифицираме притежатели на пари с неясен произход и участие в политическата върхушка.
Да отхвърлим експлоатацията на политиците над редовите хора, която е добила неофеодална и неоробовладелска същност.
Нашият интелектуален потенциал е нашата гаранция за бъдещето.

Вместо пожелания за успехи през 2009 г. от Величка Величкова и
Владимир Йорданов от Делфи Груп ЕООД.
10. 01. 2009 г.
гр. София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *