Дейности

Орган за Условия на ТрудаОрган за Околна СредаЦентър за Професионално ОбучениеОрган за Аналитична Оценка на ТрудаСлужба Трудова МедицинаЧастна трудова борса.Предсертификационни услуги.Орган за контрол на работна среда.Търговия с лични предпазни средства.Счетоводни услуги

Предмет на дейност: Обезпечава интелектуално цялостната дейност по безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни изисквания на българското законодателство и международен стандарт OHSAS 18001.

Изпълнение на дейността: Договорни отношения за разработване, документиране, внедряване, проверка и провеждане на нормативно изискуемите обучения по здраве и безопасност при работа.

Отговорности на „Делфи Груп“ ЕООД: Цялостно изпълнение на дейностите, свързани с безопасни и здравословни условия на труд [БЗУТ] като консултант и/или изпълнител, и/или длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана, включително и пряко представяне на работодателя пред органите на Инспекция по труда.

Предмет на дейност: Цялостно обезпечаване на дейностите по опазване на околната среда в съответствие с екологичното законодателство и международния стандарт ISO 14001.

Изпълнение на дейността: Подписва се договор с план-програма или изпълнение отговорностите на еколога.

Отговорности на „Делфи Груп“ ЕООД: Цялостно изпълнение на дейностите, свързани с Опазване на околната среда [ООС] като консултант, изпълнител и длъжностно лице по ООС, включително и пряко представяне на работодателя пред органите на териториалните екологични инспекции / РИОСВ /.

Предмет на дейност:
1. Нормативно изискуеми обучения по ЗБР на:
– длъжностни лица по ЗБР във всички области на икономиката;
– координатори по безопасност в строителството;
– КУТ/ГУТ;
– персонала;
– специалисти, експерти и мениджъри по ЗБР и ППО като част от професия и за актуализиране и разширяване на компетентности;
– специалисти от Служби по трудова медицина относно изготвяве анализи на заболеваемостта и травматизма.
2. Обучения по Опазване на околната среда /ООС/ на длъжностни лица по ООС/еколози във всички области на икономиката;
3. Обучения на счетоводители, предприемачи и специалисти човешки ресурси относно:
– администриране на дейностите за труд и работна заплата;
– трудово законодателство;
– управление на професионалното изпълнение и трудовото възнаграждение;
– счетоводство за предприемачи;
– мениджмънт на чомешките ресурси;
4. Обучения по ключови компетентности, адекватни на потребностите на бизнеса:
– умения за работа в екип;
– умения за работа в условия на стрес;
– определяне мотивационния профил на персонала;
– ефективно управление на времето;
– управление на конфликти;
– управление на кризи;
– предприемачество;
5. Професионални обучения:
5.1 Продавач-консултант.
5.2 Оперативно счетоводство.
5.3 Сътрудник в бизнес-услуги.
5.4 Офис-мениджър.
5.5 Посредник на трудовата борса.
5.6 Еколог.
5.7 Данъчен и митнически посредник и специализации:
а) митническа и данъчна администрация;
б) митническо и данъчно обслужване;
5.8 Оператор на компютър.
5.9 Машинен техник със специализации:
а) машини и системи с ЦПУ;
б) машини и съоръжения за заваряване;
в) технология на машиностроенето;
г) машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост;
5.10 Заварчик със степени на правоспособност:
а) заварчик на ъглови шевове по заваръчен процес: РЕДЗ;
б) заварчик на ъглови шевове по процесите на заваряване: МИГ-МАГ и ВИГ;
в) заварчик на листов материал по процесите на заваряване: РЕДЗ, МИГ-МАГ, ВИГ и ГКЗ;
г) заварчик на тръби по процесите на заваряване: РЕДЗ, МИГ-МАГ, ВИГ и ГКЗ;
5.11 Стругар;
5.12 Шлосер.
5.13 Електротехник със специализации:
а) електрически машини и апарати;
б) електроенергетика;
в) електрообзавеждане на производството;
г) електрообзавеждане на транспортна техника;
д) електрически инсталации;
е) електродомакинска техника;
5.14 Техник на компютърни системи със специализации:
а) компютърна техника и технологии;
б) компютърни мрежи;
5.15 Строител:
а) кофражи;
б) армировка и бетон;
в) зидария;
г) мазилки и шпакловки;
д) вътрешни облицовки и настилки;
е) външни облицовки и настилки;
ж) бояджийски работи;
з) строително дърводелство;
и) строително тенекеджийство;
к) покриви;
5.16 Строител-монтажник със специализации:
а) стоманобетонни конструкции;
б) метални конструкции;
в) сухо строителство;
г) дограма и стъклопоставяне;
д) изолации в строителството;
5.17 Пътен строител със специализации:
а) строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях;
б) строител на релсови пътища и съоръжения към тях;
5.18 Помощник-възпитател.
5.19 Хотелиер.
5.20 Администратор в хотелиерството.
5.21 Камериер.
5.22 Ресторантьор със специализации:
а) производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения;
б) кетеринг;
5.23 Готвач.
5.24 Сервитьор-барман.
5.25 Организатор на туристическа агентска дейност със специализации:
а) организация на туризма и свободното време;
б) селски туризъм;
5.26 Професия Търговски представител
а) Специалност Търговия на едро и дребно“
5.27 Професия Икономист
а) Специалност Индустрия“
б) Специалност Търговия
в) Специалност Земеделско стопанство
г) Специалност Икономика и мениджмънт
5.28 Професия Офис – секретар
а) Специалност Административно обслужване
5.29 Професия Сътрудник по управление на индустриални отношения
а) Специалност Индустриални отношения
5.30 Професия Шивач
а) Специалност Шивачество
5.31 Професия Лесовъд
а) Специалност Горско стопанство
5.32 Професия Дивечовъд
а) Специалност Горско и ловно стопанство
5.33 Професия Работник в горското стопанство
а) Специалност Лесокултурни дейности
5.34 Професия Фризьор
а) Специалност Фризьорство
5.35 Професия Охранител
а) Специалност Банкова охрана и инкасова дейност
б) Специалност Лична охрана
в) Специалност Физическа охрана на обекти

Удостоверяване на компетентности:
Дружеството притежава Център за професионално обучение [ЦПО], лицензиран в НАПОО и издава валидни документи, удостоверяващи нормативно признати компетентности.
Указания:
Учебните планове, преподавателският екип, Правилникът и Статутът на центъра за професионално обучение при „Делфи Груп“ ЕООД са на разположение на заинтересованите лица.
Информация за курсовете в web site „Курсове“.

Предмет на дейност:

Разработва, документира, внедрява и подобрява както следва:
– организация и управление на труда;
– диференцирана оценка на трудовото представяне;
– аналитично екстензивно определяне оползотворяването на работното време;
– организация и документиране управлението на труда;
– администриране на човешките ресурси, труд и работна и личен състав.

Службата трудова медицина към „Делфи Груп“ ЕООД изпълнява цялостния обем дейности по ЗБР и ППО както следва:

1. Разработва, изпълнява и документира:

– лични здравни досиета за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд;
– анализ на заболеваемостта и травматизма;
– заключения за пригодността на работещите да изпълняват определен вид работа в съответствие с нормативната база по ЗБР, Оценката на професионалния риск и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
– оценка на риска;
– мерки за овладяване на риска и оценката на тяхната ефективност на прилагане;
– препоръки за преустройство на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи с нормативно изискуема закрила;
– разработка на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа;
– дейностите по ЗБР за инструктажи, обучения, КУТ/ГУТ, ППО, Правила по ЗБУТ, Инструкции по безопасност.

2. Консултира работодателя относно:

– предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка пригодността на работниците при постъпване на работа;
– организиране на задължителни профилактични периодични медицински прегледи и изследвания за ранно откриване на изменения в здравословния статус в резултат от въздействие на работната среда и трудовия процес;
– определяне вида на медицинските специалисти, които да извършат нормативно изискуемите и необходими медицински прегледи и изследвания, както професиите и длъжностите, подлежащи на тези прегледи;
– честота на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания;
– определяне на превантивните мерки за осгуряване и подобряване на управлението на ЗБР;
– дефиниране и актуализиране на нормативните изисквания за осигуряване на ЗБР;
– изготвяне на вътрешно-фирмени правила по ЗБР и инструкции за безопасна работа;
– дейността на КУТ/ГУТ в съответствие с изискванията на чл. 29 от ЗЗБУТ;
– предписанията на Инспекциите по труда.

3. Предоставяне на информация както следва на:

– медицински специалисти, извършващи периодични медицински прегледи относно идентифицираните опасности и установения професионален риск;
– общо практикуващ лекар за заболявания или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

4. Разработва и участва в изпълнение на програми за обучение по ЗБР относно:

– правила за първа доболнична медицинска помощ;
– здравни рискове, свързани с трудовата дейност и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
– минимизиране и отстраняване на рисковите фактори, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване стреса при работа.

5. Консултира и подпомага работодателите за прилагане на следните принципи на дейност:

– превенция при ЗБУТ;
– постоянно подобряване управлението на ЗБР.

6. Бонуси от останалите звена на Делфи Груп ЕООД:

– провеждане на нормативно изискуемо обучение на КУТ/ГУТ;
– обучение на длъжностното лице по ЗБР в лицензирания ЦПО към Делфи Груп ЕООД;
– обучение на персонала по ЗБР;
– изготвяне на цялостен пакет за Идентифициране на опасностите, оценка на риска и определяне на мерки за овладяване на риска;
– подготовка на планове за реагиране при извънредни ситуации и противопожарна охрана;
– консултиране относно трудово-правни отношения в обхвата на контрол на Инспекциите по труда;
– консултиране на дейности по ООС, обект на контрол на екологичните инспекции.

Делфи Груп ЕООД приключи с дейностите, обект на частната трудова борса, независимо от актуалността на удостоверението на МТСП за право на посреднически услуги за подбор на персонал. Причините са невъзможността и нежеланието на оторизираните за целта контролни държавни органи да се справят с нелегалните и злоупотребяващи със закона фирми, извършващи подбор на персонал. Ние прекратихме тази дейност след като изпълнихме всички отговорности към клиентите ни.
Делфи Груп ЕООД работи в пълно съответствие с нормативните изисквания, без да допуска политическа опека.

Извиняваме се на всички за това решение, но не желаем да поемаме негативните последствия от наличието на фирми, нарушаващи закона и работещи в пълно съгласие с бездействието и немощта на съответните контролни органи.

Предмет на дейност:

Разработва, документира, внедрява и подобрява СУК, СУЗБР, СУОС, ИСУ в съответствие с изискванията на международните стандарти: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 17020; ISO 17025.

Изпълнение на дейностите:

Попълва се заявка за консултиране и след договаряне поръчката се изпълнява в срок от три до шест месеца;

Заявка за консултиране
70.9 KiB
574 Downloads
Details

Предмет на дейност:

Измерване и установяване на нормативно съответствие.

Апаратура:

Testo 435 многофункционален измервателен уред 
Интегрален шумомер Брюл и Кер тип 2239А

Параметри на измерване:

1. Осветеност.
2. Микроклимат: температура, влажност, движение на въздуха
3. Шум.
4. Вентилационна тяга.

Делфи Груп“ ЕООД извършва следните дейности относно осигуряване на ЛПС:

Консултира относно необходимите ЛПС;
Предлага конкретна оферта, която е оптимален избор между цена и качество на ЛПС.
„Делфи Груп“ ЕООД работи с водещи фирми в областта на производство и внос на ЛПС

 Цялостно фирмено счетоводство;

– Цялостно администриране на дейностите, съответстващи на администриране на работната  заплата;

– Цялостно документиране на дейността, съответстваща на личен състав и/или човешки ресурси;